Bakanlık

Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel işlevler bakan tarafından gerçekleştirilir. Hem siyasi hem yönetsel bir makamdır. • Bakan, bakanlar kurulu üyesidir. Başbakanın önerisi cumhurbaşkanı atamasıyla görevlendirilir, görevden alınır. TBMM içinden veya dışından seçilebilir. TBMM dışından seçilenlerin seçilme yeterliliği bulunmalı ve TBMM’de milletvekili yemini etmelidirler. Başbakana karşı sorumludurlar. TBMM tarafından Yüce Divana verilebilirler. Bakanların yönetsel görevleri • Devlet tüzel kişiliğini temsil eder • Hiyerarşi yetkisine sahiptir • Bağlı ve ilgili kuruluşlar üzerinde vesayet yetkisine sahiptir • Kanunun verdiği yetkiyle makamlara atama yapma hakkına sahiptir • Bakanlık adına harcama yapma yetkisine sahiptir • Yönetmelik çıkarma yani düzenleme yetkisine sahiptir. Bakan Yardımcılığı • 3 Haziran 2011 tarih ve 643 sayılı KHK ile 3046 sayılı Kanuna eklenen 21/A maddesiyle bakan yardımcılığı makamı ortaya çıkmıştır. • Bakana yardımcı olmak üzere bu kadro tahsis edilmiştir. Bakanlıklar • Adalet • Aile ve Sosyal Politikalar • Avrupa Birliği • Bilim, Sanayi ve Teknoloji • Çalışma ve Sosyal Güvenlik • Çevre ve Şehircilik • Dışişleri • Ekonomi • Enerji ve Tabii Kaynaklar • Gençlik ve Spor • Gıda, Tarım ve Hayvancılık • Gümrük Ticaret • İçişleri • Kalkınma • Kültür ve Turizm • Maliye • Milli Eğitim • Milli Savunma • Orma ve Su işleri • Sağlık • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlık teşkilatı • 1982 Anayasası gereği bakanlıkların kurulması kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatları kanunla düzenlenir (Md. 113). • Milli Savunma Bakanlığı hariç Bakanlıkların kuruluş ve görevleri 27 Eylül 1984 tarih ve 3046 sayılı yasa ile gerçekleşir. • Bakanlıklar merkez örgütü, ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı örgütlerinden oluşur. Bakanlık Merkez Örgütü • Bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, amaç ve politikaların tayini, koordinasyon, gözetim, izleme, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirir. • Ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birmlerden oluşur. • Ana hizmet birimleri: Bakanlığın varlık nedeni olan temel görevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan ünitelerdir (. • Danışma ve denetim birimleri: Bakana, ana hizmet birimlerine, bağlı ve ilgili kuruluşlara danışma amacıyla kurulmuştur. Bu birimler idari, teknik, hukuki ve mali konularda faaliyet gösterir (Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Halkla İlişkiler Müşavirliği). • Yardımcı birimler: Ana hizmet birimleri ve danışma ve denetim birimlerine destek birimlerdir (Personel, İdari ve Mali işler, Özel Kalem).

 

İzleme 316
Etiketler : bakanlık

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap