Enformasyon

Enformasyon ; karar verme sürecini kolaylaştırmak üzere verilerin toplanması, şekillenmesi ya da işlenmiş olan verilerin ortaya koyduğu gerçeklik ve sayılar olarak ifade edilir. Enformasyon anlamlıdır, bir amacı vardır, konu ile alakalı ve belirli bir amaç için şekillenen bir yapıdır. Enformasyon, kurumlarda çalışanlara ve yöneticilere ağ bağlantıları, internet ya da e-mail aracılığı ile ulaşır. Enformasyon sayesinde olaylara bakış açısı ve objeleri yorumlama kapasitesi gelişir. Bilginin oluşturması için gerekli bir unsurdur.
Yaşamın birçok alanında enformasyon kelimesi üzerinden tanımlamalar ortaya çıkar. O sebeple enformasyon nedir sorusu oldukça fazla araştırılan konular arasındadır. Toplumu ilgilendiren, ekonomiyi ilgilendiren ve bunun yanında etkin bir bilgi sistem çatısı altında tanımlanabilen bir olgudur. Enformasyon temel olarak ekonomi ile ilişkili bir yapıdır. Aynı zamanda felsefi bir yönü de bulunmaktadır. Veri ya da sonuç ile birlikte bir ürün konusunda, gerekli iletişimi nitelemeyi ifade eder. Enformasyon temel olarak bilgi donanımına sahiptir. Hareket üzerinden bilginin aktarılması konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Daha çok iş hareketliliği kapsamında değerlendirilen bir sistemdir. Enformasyon en temel tanımı ile bir konuya ilişkin derlenmiş bilgi parçasını ifade eder. Derleme süreci ise ölçüm, deney, gözlem ve araştırmalardan toplanan verilerinin özetlenmesi biçimidir. Belirli bir konuda zaman içerisinde biriken enformasyon, süzgeçten geçip, sınıflandıktan ve düzenlendikten sonra, genelliği ölçüsünde bilgiye dönüşür.
Enformasyon, bilgiye katkıda bulunur ve onu etkiler. Enformasyon, düzenlenmiş veriler olarak ifade edilirken veriden daha zengin bir içerik barındırır. Enformasyon işlenmiş ve anlamlı olacak şekilde bir araya gelmiş veri parçalarıdır. Verilerin ilişkiler ve amaçlarla bir araya geldikten sonra yeniden düzenlenmiş halidir. Veriler, enformasyon formuna dönüşmek üzere amacı yönlendirilir, sınıflara ayırır, hesaplanır, düzeltilir, özet haline getirilir ve oluşum sürecinde diğer gerekli tüm işlemler uygulanır. Verileri düzenlenmeleri birileri tarafından yapılırken yalnızca ilgili kişi için bir anlam taşır. Matematik dünyasındaki insanlar ve bilim insanları için enformasyon, bir iletişim sistemindeki belirsizliğin azaltılması anlamını ifade eder. Bu yönden bakıldığında doğada var olan bir enerji ya da madde enformasyon içerir. Hatta ağaçların üzerindeki halkalar, DNA parçaları, uzak bir yıldızın ışığı, bir hayvanın ayak izi enformasyon içermektedir. 
Enformasyon sürecine bakıldığında bilgi ve enformasyon arasında şekil, konu ve kullanım bakımından farklılıklar bulunduğu görülür. Şekil açısından bakıldığında enformasyonun bazı özellikleri şunlardır ; 
Enformasyon somuttur,
Döküman halinde oluşur,
Tam olarak yazılı kaynak niteliği taşır,
Konulara ilişkin yazılı belgelerdir,
Belirli biçimde ve kayıt edilmiş şekillerde bulunur,
Kâğıt üzerinde simgeler ya da şekiller biçiminde olur,
Elde edilir ve satın alınabilirdir,
Dijital formlarda tamamlanmış şekilde bulunabilir.
Enformasyonun kullanım açısından bazı özellikleri şunlardır ; 
Bilgilendirici niteliğe sahiptir,
İlgili olarak algılanan verilerdir,
Anlam yüklenen verilerdir,
Otorite kaynaklarıdır.
Enformasyon hem devletler hem de şirketler göz önünde bulundurulduğu zaman büyük bir öneme sahip olduğu görülüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar enformasyon ile çok daha etkin bir şekilde ele alınıyor. Bu sayede bireyler, şirketler ya da devletler yapacakları iş planları konusunda kendi çıkarları doğrultusunda enformasyonu kullanma imkanına sahip oluyor. Daha çok bilgi olarak elde edilmesi ile birlikte doğrudan ekonomi üzerinden ele alınan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Yani bilgi ekonomi ile beraber etkin bir şekilde hareket ederek, taraflar için avantaj sağlıyor.
İletişim olduğu zaman bilgi ve enformasyonun önemi oldukça büyük bir yere sahip oluyor. Yüksek bir kar elde etmenin temelinde zaman söz konusudur. O zamanı aktif şekilde kullanabilmek için de iletişim üzerinden süreç gerçekleşir. Bu duruma sebep olan durum ise enformasyonun kalıcı olacak şekilde pozitif bir farklılık ortaya koyabilmesi için tarafların sürekli iletişim helinde olması gerektiğidir. Bu durumda iletişimin güçlü ve doğru bir şekilde kurulması ile birlikte enformasyon çok daha etkin biçimde yerini almaya başlar. Böylece ekonomi başta olmak üzere pek çok unsura pozitif şekilde yansır. Çünkü hem şirketlerin hem de bireylerin yaşamını sürdürebilmesi için iletişim devamlı olarak aktif halde olmalıdır. Bu da enformasyon ile gerçekleşir. Bilgi etkin bir şekilde ihtiyaç olan noktalara aktarılır. Bu kapsamda bakıldığında enformasyon ile ilişkili birçok alandan söz etmek mümkündür. Bu alanlar; ekonomi, sağlık, dünya gündemi, spor, politika, toplumsal Kalkınma ve kültürel etkileşim olarak sıralanabilir.
Enformasyon, istatistiğin kendi alanının içine düzenlenip dahil edilmiştir. Burada sahip olduğu değer ise araştırılan konu dahilinde ki bütün elemanlara ait verilerin toplanmasının ardından istatistiki olarak derlenmesi sürecini ifade eder. Derlenme işlemi tamamlandıktan sonra sayısal bilgilere dayatılan veriler çeşitli tablolar halinde insanların kullanımı için hazır hale gelir.
Bilişim, bilgisayar ve teknoloji araçlarından oluşmuş bir sektördür. Elde edilen her bilgi uzun araştırmalar ve çalışmalar neticesinde ortaya çıkar. Bilişim alanında yapılan araştırma sürecinde düzenli olarak farklı ve anlamsız olan ve bu anlamsızlığını özellikler tek başına olduğunda belli eden veriler oluşturur. Bu veriler sayılarla ya da diziliminden bir şey anlaşılmayan harflerle ifade eder. Bu veriler birleştirildikleri zaman bütün halinde bir anlam ifade eder. Bilişim sektörüne ait bir yazılım olarak faaliyete geçer.
İşletme çok geniş bir alan olmanın yanında hakim olduğu bir çok konu bulunmaktadır. Uzmanlık alanının çeşitli olması farklı konularda araştırmalar yapılmasını gerektirir. Bunun yanında kendi içinde karmaşaya yol açabilir. Enformasyon bir karmaşa ortaya çııkmadan bütün incelenen konuları bir bütün olacak şekilde düzenleyebilme özelliğine sahiptir.
Turizmde enformasyon, turistik ilgi ile alakalı bilgi anlamında kullanılmaktadır. Bu bilgi parçası ilgi odağı olan noktaya nasıl ulaşılabileceğinden başlamaktadır. Odak noktasının fiziksel, toplumsal, kültürel ya da tarihsel özelliklerini içine alacak farklı konuları da kapsamaktadır.
Telekomünikasyonda enformasyon, bir veri kitlesinin anlamından bağımsızdır. O kitleyle ilgili sayısal bilgi anlamına gelir. İletilen ya da depolanan veri parçası, o verilerin kullanıcısı tarafından anlamlı kabul edilir. Bunun yanında o veri parçasına ilişkin veriler iletişim ve depolama süreçlerini çalıştırmaktadır. Bu durumda da kullanıcıya herhangi bir şey ifade etmemektedir. Enformasyonun ölçüm birimi entropi olarak bilinir. Entropi denir? Sorusu akıllara gelir. Analog ya da rakamsal sembollerin toplanması ya da iletilmesi için gereken ortalama veri miktarına entropi denir.
Tüm yukarıda sıraladığımız bilgilerden yola çıkarak, enformasyonun veriden çok daha fazla anlamı içerisinde bulundurduğu görülmektedir. Günümüzde enformasyon, gelişen teknolojiyle beraber her tarafta karşımıza çıkmaktadır. Enformasyon günümüzde özellikle cep telefonlarımızda karşımıza çıkmaktadır. Enformasyon teknolojik aletlere gelen bilgilendirmelerde yazılı, sözlü ve görsel olarak karşımıza çıkmaktadır. Enformasyon, verilerin değerlendirilmesi ve derlenmesinden üretiliyorsa bilginin de enformasyonun değerlendirilmesinden üretildiği unutulmamalıdır.

İzleme 388
Etiketler : enformasyon

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap