İdari Bilimler

Kamu ve özel kuruluşların ( her türlü organizasyon ) yönetim bölümlerinde yapılan faaliyetleri inceleyen bilimlere idari bilimler denir. İdare kelimesinin günümüz Türkçesindeki karşılığı yönetimdir.
Bu bilimlerin amaçları; Dünyada ve ülkemizdeki gelişim ve değişim boyutları sürekli izlenerek, topluma küresel standartlarda bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal yönü gelişmiş, evrensel bilime ve kültüre katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer üreten, insanlığın temel değerlerine saygılı ve sorumluluk sahibi araştırıcı, sorgulayıcı, bireyler kazandırmak; disiplinler arası bir yaklaşımla oluşturulan ve sektörel gelişmeler izlenerek sürekli güncellenen ders programları kapsamındaki dersler ile analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisi gelişmiş mezunlar yetiştirmek; özel ve kamu sektörünün gereksinmelerine karşılık vererek, kalkınma çabalarına ortak olmaktır.
İdari bilimlerden bazıları şunlardır;
İşletme; İş dünyasına girişimci ve yönetici niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmeyi, işletme bilimi alanında akademik gelişime katkıda bulunacak çalışmalar yapmayı, sürekli gelişimi kalıcı kılmayı, katma değer yaratan ve yenilikçi bilgi üretmeyi ve bu bilgileri paydaşlarla paylaşmayı görev edinmiştir.
Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen, akademik kadrosu ile işletme biliminin gelişimine katkıda bulunan, toplumun ve iş dünyasının beklentilerine uygun bilgi ve yetkinliklerle donanmış, analitik karar verme yeteneğine ve etik değerlere sahip öğrenciler yetiştiren ve süreklilik ilkesine göre kendini yenileyen bir bölüm olmaktadır.
Ekonometri; analiz ve sentez yeteneğine sahip, her türlü ekonomik yazını kolaylıkla izleyebilen, kendi alanında ve yakından ilgili alanlardaki uzmanlıklarla bilinçli tartışmalara girebilen ve ekonomik konularda kendi başına bilimsel araştırma yapabilme yeteneğine sahip Ekonometrisyen, Yöneylemci, Uygulamalı İstatistikçi, Matematiksel İktisatçı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için 8 yarıyıllık Eğitim-Öğretim planında farklı bilim dallarına ilişkin dersler verilmektedir.
İktisadı uygulayarak öğretmeyi amaç edinen Ekonometri Bölümü’nde ilk iki yıldaki dersler Fakülte’nin diğer bölümlerindekilerle belli ölçüde ortaktır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise bölümün temel dersleri yanı sıra seçimlik dersler okutulmaktadır.
Ekonometri, yöneylem ve istatistik paket programları destekli eğitim gören Ekonometri Bölümü öğrencileri mezun oldukları zaman gerek kamu gerekse özel sektörde,  Ekonometrisyen, Uygulamalı İstatistikçi, Yöneylemci, Matematiksel İktisatçı, Sistem Analisti olarak çalışma; Arge, Bilişim, Planlama, Kalite Yönetimi alanlarında iş bulma olanağına sahiptir.
Maliye; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında; çağdaş, laik, demokratik ve hukuk ekseninde, sağlam adımlarla daima ileriye yürümeyi hedefleyen; vatanını ve milletini seven; dürüst, güvenilir, ulusal değerlere sahip çıkmasını bilen; modern eğitimle donatılmış kişi olarak topluma ve insanlığa sevgi-saygı kurallarıyla bağlı; kamusal yararı kişisel çıkarların üzerinde tutmayı görev edinen; araştırma-geliştirme yeteneğini edinmiş; okumayı seven, soru sorup tartışabilen; aldığı eğitimi-öğretimi topluma yaymayı arzulayan; hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaçlarına dönük mali konuları, iktisat, sosyoloji, hukuk ve siyaset disiplinleri bağlamındaki bir yaklaşımla inceleyen, irdeleyen ve bunlardan toplum ve insanlık adına olumlu sonuçlar çıkarabilen bireyler yetiştirmeyi görev bilmektedir.
Maliye bölümünün vizyonu; ülkemizin çağdaş bilgi toplumları düzeyine ulaşmış bir kamu ve özel sektör yapılanmasını sağlayacak, yurt ve dünya ekonomisindeki gelişmeler açısından iktisadi, mali, siyasi, sosyolojik ve hukuki konuları sadece öğrenmeye ve öğretmeye değil, aynı zamanda araştırmaya, analitik modeller kurmaya ve nihai aşamada da anlamaya, düşünmeye, yorumlamaya ve senteze yatkın maliyeciler yetiştirmek üzere; nitelikli bir maliye eğitimini hedefleyen ve gerçekleştiren; topluma, ülkeye ve insanlığa yararlı bilgiler üreten, aktaran ve katkı sağlayan, mensubu olmaktan onur ve mutluluk duyulan örnek bir bölüm olmaktır.
Çalışma ekonomisinin amacı; toplumun üretim ve paylaşımla ilgili sorunlarını, birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki farklı yüzü olarak algılayan, çalışma hayatı ile ilgili değişim ve dönüşümleri kavrayan, çalışanın refah ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirleri, işyerinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirlerle birlikte düşünen, toplumun sosyal sorunlarına duyarlı, çalışma ekonomistleri yetiştirmektir.
Kamu yönetiminin amacı ; Türkiye'nin yönetim yapısı olduğu kadar toplumsal yapısını da bilen, dünyadaki değişmelerin farkında olan ve izleyebilen, geniş ve analitik düşünme, düşüncelerini Türkçe ve İngilizce olarak ifade etme becerisine sahip, " kamu yararı" kavramını özümsemiş, özel kuruluşlarda rekabet yeteneği yüksek, yüzü çağdaş dünyaya yüreği ülkesine dönük, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür”  yönetici adayları yetiştirmektir.
Kamu Yönetimi bölümünün program çerçevesi temel olarak Yönetim Bilimleri, Hukuk ve Siyaset Bilimi derslerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra ekonomi, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları alanları da programımızda yer almaktadır. Program, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettişlik gibi meslek alanlarının gerektirdiği donanıma dönük olarak yapılandırılmıştır.
Lisans programındaki dersler, sadece öğretim üyesinin ders anlattığı ve öğrencilerin not aldığı dersler olarak değil, öğrencilerin araştırma yapması, tartışması ve analizler yaparak üretmesine dayalı derslerdir. Bölümümüzdeki temel yaklaşım, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir. Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edildiği programımızda, uzmanlaşmaya olanak sağlamak esas amacımızdır. İnteraktif eğitim anlayışımız doğrultusunda öğrencilerimize toplumsal konularda empati kazandırmak nihai amaçlarındandır. 
Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi ; disiplinler arası bir program olarak ilgili alanlardaki uzman ihtiyacını karşılamak ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, bölümümüz, dört yıllık eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilerine, iktisadi ve idari bilimlerden mühendisliğe oldukça geniş bir ders yelpazesi sunmaktadır. Ek olarak, öğrencilerin Erasmus, Farabi ve Mevlâna gibi öğrenci değişim programlarından faydalanma imkanları vardır. Bu programlar sayesinde bölüm öğrencileri, en az bir dönem eğitim-öğretim faaliyetlerini, yurt içi ve yurt dışı nitelikli üniversitelerde sürdürebilme imkânına sahiptirler. Öğrencilerin eğitim-öğretim tecrübesini zenginleştirmek için yurt içi ve yurt dışı çeşitli üniversitelerle öğrenci değişim protokolleri imzalanması doğrultusunda girişimler devam etmektedir.
Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bir bölüm olarak Türkiye’de sayılı üniversitede mevcuttur. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’ne baş vuran öğrencileri oldukça geniş kariyer olanakları beklemektedir. Öğrenciler gayrimenkul yatırım projelerinin değerlemesi ve tesis kuruluşu alanında kazanacakları niteliklerle yatırım ve değerleme kuruluşlarında uzman, tesis yöneticisi, danışman gibi unvanlarla çalışabilecekleri gibi, finans ve ekonomi alanlarında edinecekleri vasıflarla da kamu ve özel sektör kuruluşlarının alakalı alanlarında benzer unvanlarla istihdam edilebileceklerdir.
Uluslararası işletmeciliğin amacı ; Türkiye ve Dünya ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda çağdaş bilgiye ve uluslararası becerilere sahip insan kaynağına yönelik talebi karşılamaktır. Bu talebin karşılanması noktasında, ithalat ve ihracat konularında uzman eleman açığının giderilmesi, Türk firmalarının, uluslararası pazarlara daha kolay açılmasını sağlayacağından ülkemiz kalkınmasında önemli rol oynayabilecektir.
Güncel ve ekonomik gelişmeler açısından değerlendirildiğinde; gün geçtikçe önem kazanan bir bölüm niteliğindedir. Zira uluslararası ticaret, pek çok ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca, günümüzde birçok ülkenin gündem ajandasında bulunan ekonomik büyümenin arttırılması amacının, mal ve hizmet üretimi ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artışı ile doğrudan ilişkili olması açısından da uluslararası ticaret büyük önem arz etmektedir.
Küreselleşme ile yeterli donanıma ve uluslararası nitelikte ticaret bilgisine sahip kalifiye işgücüne duyulan ihtiyaç, her geçen gün artmaktadır. Bu noktada okulumuz bünyesinde bulunan Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü mezunları, gerek sanayi sektöründe gerekse hizmet sektöründe ithalat ve ihracat yapan tüm firmaların ilgili departmanlarında istihdam edilebilirler.
 

İzleme 370
Etiketler : idare bilim

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap